Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry. European Toy Fox Terrier Association ETFTA

ETFTA Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry. ajaa työkoira-amerikankääpiöterriereiden asiaa Suomessa ja Euroopassa. Toimimme United Kennel Clubin (UKC) ja National Toy Fox Terrier Associationin (NTFTA) suorassa alaisuudessa. Toimimme yhteistyössä myös muiden työkoirien asiaa ajavien yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Toukokuusta 2010 alkaen toimimme UKC Club FN-0002 Provisional Conformation clubina. ETFTA järjestää virallisia UKC Licenced Conformation ulkomuotonäyttelyjä, virallisia UKC Obedience tottelevaisuuskisoja sekä virallisia UKC Rally Obedience kisoja. Tulevaisuudessa ETFTA tulee järjestämään myös virallisia UKC Agility kisoja sekä virallisia UKC Weight Pull taakanveto kisoja.

amerikankääpiöterrieri

Yhdistyksen nimi

European Toy Fox Terrier Association ETFTA
Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry. ETFTA ry

Rekisterinumero 203.698.

Kotipaikka

Vihti.

Tarkoitus ja toiminta

European Toy Fox Terrier Association yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää työkoira-amerikankääpiöterrieri-harrastusta sekä edistää ja tukea työkoira-amerikankääpiöterrieri-harrastustoimintaa Suomessa ja Euroopassa.

European Toy Fox Terrier Association yhdistys:
• kehittää ja edistää UKC-rekisteröityjen työkoira-amerikankääpiöterriereiden tulevaisuutta
• lisää tietoisuutta amerikankääpiöterrieri-rodusta
• edistää puhdasrotuisten amerikankääpiöterriereiden kasvatus- ja harrastustoimintaa
• järjestää jäsenilleen amerikankääpiöterrieri-harrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia
• huolehtii osaltaan amerikankääpiöterrieri-harrastustoiminnasta järjestämällä työkoira-tapahtumia
• julkaisee omaa tiedotuslehteä
• ylläpitää omia kotisivuja
• toimii yhdessä muiden työkoiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin
• toimii suoraan United Kennel Clubin (UKC) sekä National Toy Fox Terrier Association alajärjestönä
• toimii yhteistyössä Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry.:n (SATHY) kanssa.

Toimintansa tukemiseksi European Toy Fox Terrier Association yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
• järjestää keräyksiä ja arpajaisia
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, myös ulkomaalaiset. Jäsenten velvollisuudet
Jäsenten tulee maksaa yhdistyksen jäsenmaksu vuosittain. Jäsenten tulee kaikissa toimissaan edesauttaa ETFTA:n toimia ja toimia hyvien tapojen mukaisesti. Jäsenten tulee harrastus- ja kasvatustoiminnassaan toimia hyvien tapojen ja eläinsuojelulain mukaisesti. Kasvattajajäsenten tulee toimia kasvatustyössään United Kennel Clubin Breeder’s Code of Ethics -ohjesääntöjen mukaisesti.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Erityisistä syistä yhdistyksen hallitus voi myöntää vapaajäsenyyden.

Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta. Jäsen, joka ei ole maksanut säädettyä jäsenmaksua aikanaan, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti, tai rikkoo hyviä tapoja, on hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä yksimielisellä päätöksellä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


United Kennel Club, Inc. Breeder’s Code of Ethics
United Kennel Club, Inc. Kasvattajan eettiset säännöt

Tukeakseen ja edistääkseen kasvattajia, omistajia ja välittäjiä saavuttamaan korkeimmat standardit
sekä kannustaakseen reiluun peliin ja yhteistyöhön UKC:n rekisteröityjen rotujen kehittämisessä ja
edistämisessä, The United Kennel Club edellyttää, että kaikki kasvattajat noudattava alla olevia
eettisiä sääntöjä.

ASIAKIRJAT
Olen tutustunut UKC:n kasvattajien kennelvaatimuksiin ja noudatan niitä. Ylläpidän asianmukaisia
rekisteritietoja, joita säilytän vähintään viiden vuoden ajan. Nämä tiedot sisältävät
siistossopimukset, sukutaulut, kaikki tuotetut pentueet sekä kaikki myydyt koirat/pennut. Käytän
UKC:n tarjoamaa ”Kasvattajan rekisteriä” ylläpitääkseni näitä tietoja. Raportoin UKC:n
rekisteröintitoimistolle henkilöistä, jotka väärentävät rekisteröintejä tai tahallisesti väärentävät
sukutaulun.

JALOSTUS
- Suunnittelen jokaisen jalostuksen siten, että sen tärkeimpänä tarkoituksena on rodun
kehittäminen
- Siitoskoiran ja siitosnartun valinnassa kiinnitän huomiota ruumiinrakenteeseen,
temperamenttiin sekä työvaistoihin ja -taitoihin. Tarkastelen huolellisesti
rotumäärityksistä ja genetiikan periaatteita.
- En astuta koiraita tai naaraita ennen kuin molemmat ovat fyysisesti ja psyykkisesti kypsiä.
- Ennen astutussopimuksen solmimista tarkastan sukutaulun, ruumiinrakenteen ja sopivuuden
työtehtäviin sekä isän että emän puolelta pitäen mielessä rodun ihanteen.
Velvollisuutenani on kieltäytyä astutuksesta, jos se ei mielestäni ole rodun kannalta
suotuisaa.
- Vastuullisena siitosuroksen omistajana ymmärrän, että jos kieltäydyn astutuksesta, minun
tulee selittää kieltäytymisen syyt nartun omistajalle.
- Uskon, että vain niitä koiria, joilla ei ole vakavia tai poissulkevia vikoja voi astuttaa. En
astuta yksilöitä, joilla on vain yksi kivespussi tai laskeutumaton kivespussi enkä koiria,
joilla on vihamielinen tai ujo temperamentti tai koiria, joilla on rotumäärittelyssä esiin
tulleita vakavia puutteita tai poissulkevia vikoja.
- Vastuullisena kasvattajana pidättäydyn astuttamasta koiraa, jolla ei ole vakavia puutteita,
mutta joka siitä huolimatta jatkuvasti tuottaa sairaita pentuja
- Rohkaisen/vaadin pentujen ostajaa steriloimaan tai kastroimaan pennut, jotka eivät täytä
näyttelyvaatimuksia tai joita ei tulisi astuttaa.

TERVEYS
Huolehdin hyvin koirieni terveydestä ja hyvinvoinnista ja takaan pentujen terveyden
myyntitilanteessa.

MYYNTI
- Pentuja myydessä olen valikoiva ja kiinnitän huomiota pentujen tuleviin kotiympäristöihin.
En myy koiria tai pentuja välittäjille tai jälleenmyyjille.
- Luovutan kaikki tarvittavat rekisteröintipaperit kun myyntisopimus on täydennetty ja
molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet.
- Koiran/pennun myyntitilanteessa annan ostajalle voimassaolevan UKC:n
rekisteröintitodistuksen, ruokavaliotiedot, rokotus- ja loistarkastustiedot sekä terveystakuun.
- Pidättäydyn luovuttamasta pentuja ennen kuin ne ovat vähintään seitsemän viikkoa vanhoja
tai kahdeksan viikkoa vanhoja, jos pentu kuljetetaan rahtina.

MAINOSTAMINEN
- Pentuja ja koiria koskeva mainontani on sisällöltään rehellistä, perustuu tosiasioihin eikä
anna valheellista kuvaa.
- Pidättäydyn rohkaisemasta ostajaa koiran tai pennun astutuspotentiaalista. Uskon, että
puhdasrotuisten koirien astutus vaatii tiettyä vastuullisuutta ja suhtaudun siihen vakavasti.

NÄYTTELY/KASVATTAJA SUHTEET
- Ymmärrän, että koiranäyttelyt ovat harrastus ja olen reilun pelin kannalla kaikissa toimissa.
- Näytteilleasettajana pidättäydyn tarpeettomasta kritiikistä muiden ihmisten koiria kohtaan.
- Eettisyyden nimissä sitoudun auttamaan kansalaisten kouluttamisessa ja avustamaan
aloittelevia kasvattajia.

TOIMEENPANO
Näiden eettisten sääntöjen tarkoituksena on tarjota tavoitteita kasvattajille, näytteilleasettajille ja
välittäjille. Niiden tarkoituksena ei ole toimia sääntöinä, joista voitaisiin rangaista. Kasvattajien
oletetaan toimivan sivistyneellä ja vastuullisella tavalla.

 

Requirements For Breeders of UKC Registered Dogs
Vaatimukset UKC:hen rekisteröityjen koirien kasvattajille

RUOKA JA VESI
Puhdasta vettä tulee olla saatavilla kaikkina aikoina. Juoma-astiat eivät saa kaatua helposti. Koirat
täytyy ruokkia vähintään kerran päivässä. Hyvä terveys vaatii tasapainoista ruokavaliota.
Ruokakupit pitää puhdistaa säännöllisesti. Ruokinta-aikoihin tulee kiinnittää tarkempaa huomiota
paikoissa, joissa on monia koiria, jotta taataan, että jokainen koira saa tarvittavan ravinnon.

TILAT
Koirilla pitää olla pääsy kuivaan ja säältä suojattuun tilaan. Säiden vaikutus tilaan pitää ottaa
huomioon. Tilat pitää tarkastaa säännöllisesti, jotta taataan makuupaikkojen hygieenisyys ja
huomataan pennuille ja aikuisille vaaralliset esineet.

PENNUTUSALUE
Pennutuslueen pitää olla muista koirista erillään oleva lämmin, puhdas ja tilava alue, jota pitää
pystyä helposti puhdistamaan ja tarkkailemaan. Kennelin omistajan on tarjottava terveellinen
penikointialue sekä pennuille että emolle turvatakseen maksimaalisen kasvun, selviytymisen,
liikkumisen ja ihmisiin tutustumisen.

ERISTYS
Jokainen pentue pitää pitää erillään tai merkitä kunnolla. Koirat pitää aidata siten, että ne eivät
pääse karkuun, mutta niin, että jokaisella on tarpeeksi tilaa liikkua. Häkkikoirilla pitää olla
liikkumisalue ja niiden pitää saada tarpeeksi liikuntaa päivittäin. Kiimassa olevat nartut pitää erottaa
koiraista (muista kuin astutettavasta koiraasta) koko kiiman ajaksi.

TURVALLISUUS JA SUOJAAMINEN
Kennelinomistajan pitää huolehtia siitä, että kennelissä olevat koirat tulevat toimeen keskenään
eivätkä vahingoita toisiaan. Koiria pitää suojella vapaana olevilta eläimiltä, villieläimiltä ja pentuja
ja aikuisia vahingoittavilta esineiltä. Kenneli pitää olla kunnolla aidattu.

TERVEYDENHOITO
Rokotukset pitää antaa paikallisten lakien mukaan. Sisä- ja ulkoloisten häädöstä tulee huolehtia.
Sairastuneet koirat pitää erottaa muista kennelin asukeista. Kylvetyksestä/trimmauksesta tulee
huolehtia rodun vaatimalla tavalla, jotta terveydentila pysyy hyvänä.

TOTUTTAUTUMINEN
Päivittäiset ihmiskontaktit ovat tarpeen hyvän temperamentin takaamiseksi kaikille koirille,
erityisesti pennuille.

JÄTEHUOLTO
Jätteet pitää hävittää paikallisten määräysten mukaan. Ulosteet ja virtsa pitää siivota kennelistä
päivittäin. Kiinteä jäte pitää poistaa kennelin tiloista.

REKISTERIN YLLÄPITO
- Jokaisella koiralla pitää olla yksilöllinen sairauskertomus. Kaikki astutukset ja niitä
seuranneet pentueet pitää kirjata. Myyntitiedoista pitää ilmetä kenelle koira on myyty.
Virallinen UKC:n ”Kasvattajien rekisteri” on laadittu helpottamaan kasvattajien kirjanpitoa.
Sen saa ilmaiseksi joka kerran kun pentue on rekisteröity UKC:hen. Kaikki koirat pitää
voida helposti tunnistaa kennelin toiminnassa. Kennelin omistajalla pitää olla täydelliset ja
ajantasaiset rekisteröintiasiakirjat kaikista UKC:hen rekisteröidyistä koirista.
- Kennelin omistajan pitää toimia paikallisten kenneleitä koskevien lakien mukaan. UKC
pidättää oikeuden tarkastaa kennelin milloin tahansa ja DNA-profiloida minkä tahansa
koiran, jotta UKC:n rekistereiden yhdenmukaisuus säilyisi. Henkilö, joka kieltäytyy
kennelinsä tarkastuksesta tai kieltäytyy suostumasta omistamansa koiran DNA-profilointiin
voidaan sulkea UKC:n etujen ulkopuolelle.

Jäsenten oikeudet

Jäsenen tärkein oikeus on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

Kannattaja-jäsenet

Yhdistyksessä voi olla myös kannattaja-jäseniä, kuten yksityisiä henkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Kannattaja-jäsenet eivät maksa jäsenmaksua ellei toisin määrätä. Kannattaja-jäsenet eivät osallistu yhdistyksen hallituksen kokouksiin.

Kunnia-jäsenet

Yhdistyksessä voi olla myös kunnia-jäseniä, kuten yksityisiä henkilöitä. Kunnia-jäsenet eivät maksa jäsenmaksua ellei toisin määrätä. Kunnia-jäsenet eivät osallistu yhdistyksen hallituksen kokouksiin. Kunnia-jäseneksi voidaan valita ainoastaan hallituksen päätöksellä, hallituksen kokouksessa.

Hallitus

Hallituksen koko on vähintään kolme: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen. Toimikausi on kalenterivuosi, paitsi ensimmäisenä toimivuotena alkaen perustamispäivästä, eli 2.2.2010 - 31.12.2010. 
Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 2-8 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt. Ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Tilikausi

Tilikausi on kalenterivuosi, paitsi ensimmäisenä toimivuotena alkaen perustamispäivästä, eli 2.2.2010 - 31.12.2010.

Varsinainen kokous

ETFTA yhdistyksen sääntömääräisistä asioista päätetään varsinaisessa kokouksessa, jokaisen kalenterivuoden helmikuun alussa.

ETFTA yhdistys kokoontuu vuoden 2010 vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa.

Asioiden käsittely vuosikokouksessa:
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
Hallituksen esittämä toiminta- ja tilikertomus sekä vahvistetaan tilinpäätösedelliseltä tilikaudelta.
Valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi.
Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat jättäneet viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen käsiteltäväksi
Päätetään kokous.

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan vaalit ja muut asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä sekä avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi suljettua äänestystä.

Kokoustapa ja -aika

Kokouskutsutapa on kirje, lehti-ilmoitus, ilmoitus yhdistyksen kotisivuilla tai sähköposti. Kokouskutsu esitetään kuukausi ennen kokousta.

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Mikäli yhdistys purkautuu, luovutetaan yhdistyksen mahdolliset varat työkoira-amerikankääpiöterriereiden asiaa ajavan muun tahon haltuun, esim. SATHY ry.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen puheenjohtajalla on aina oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Nimenkirjoitusoikeus on myös varapuheenjohtajalla ja sihteerillä.

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on tullakseen hyväksytyksi saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

TÄRKEÄÄ! Kirjoita tähän sähköpostiosoitteesi

Saat maksutta tärkeitä lisätietoja ETFTA- ja
amerikankääpiöterrieri-asioista.
 

 

© Copyright ETFTA