Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry. European Toy Fox Terrier Association ETFTA

ETFTA Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry. (englanninkieliseltä nimeltään European Toy Fox Terrier Association ETFTA, sekä yleisesti yhdistyksen nimestä käytettävä nimilyhenne ETFTA) ajaa työkoira-amerikankääpiöterriereiden asiaa Suomessa ja Euroopassa. Toimimme United Kennel Clubin (UKC) suorassa alaisuudessa. Toimimme yhteistyössä myös muiden työkoirien asiaa ajavien yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Toukokuusta 2010 alkaen toimimme UKC Club FN-0002 Provisional Conformation clubina. ETFTA ry. järjestää virallisia UKC Licenced Conformation ulkomuotonäyttelyjä, virallisia UKC Drag Racing viehejuoksukisoja, virallisia UKC Obedience tottelevaisuuskisoja sekä virallisia UKC Rally Obedience kisoja. Tulevaisuudessa ETFTA tulee järjestämään myös virallisia UKC Agility kisoja sekä virallisia UKC Weight Pull taakanveto kisoja.

amerikankääpiöterrieri

Yhdistyksen nimi

Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry.
European Toy Fox Terrier Association ETFTA (yhdistyksen englanninkielinen nimi)

Rekisterinumero 203.698.

Kotipaikka

Vihti.

Tarkoitus ja toiminta

Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry.:n tarkoituksena on herättää ja ylläpitää työkoira-amerikankääpiöterrieri-harrastusta sekä edistää ja tukea työkoira-amerikankääpiöterrieri-harrastustoimintaa Suomessa ja Euroopassa.
Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry.:
• kehittää ja edistää UKC-rekisteröityjen työkoira-amerikankääpiöterriereiden tulevaisuutta
• lisää tietoisuutta amerikankääpiöterrieri-rodusta
• edistää puhdasrotuisten amerikankääpiöterriereiden kasvatus- ja harrastustoimintaa
• järjestää jäsenilleen amerikankääpiöterrieri-harrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia
• huolehtii osaltaan amerikankääpiöterrieri-harrastustoiminnasta järjestämällä työkoira-tapahtumia
• julkaisee omaa tiedotuslehteä
• ylläpitää omia kotisivuja
• toimii yhdessä muiden työkoiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin
• toimii suoraan United Kennel Clubin (UKC) alajärjestönä
• toimii yhteistyössä Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry.:n (SATHY) kanssa.

Toimintansa tukemiseksi Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry. voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
• järjestää keräyksiä ja arpajaisia
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, myös ulkomaalaiset. Jäseneksi haluavan pääsy jäseneksi voidaan evätä hallituksen päätöksellä (jos hallituksen jäsenistä 1/4 tai useampi on tätä mieltä). Tämä koskee yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä sekä yrityksiä.

Jäsenten velvollisuudet

Jäsenten tulee maksaa yhdistyksen jäsenmaksu vuosittain. Jäsenten tulee kaikissa toimissaan edesauttaa ETFTA:n toimia ja toimia hyvien tapojen mukaisesti. Jäsenten tulee harrastus- ja kasvatustoiminnassaan toimia hyvien tapojen ja eläinsuojelulain mukaisesti. Kasvattajajäsenten tulee toimia kasvatustyössään United Kennel Clubin Breeder’s Code of Ethics -ohjesääntöjen mukaisesti.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Erityisistä syistä yhdistyksen hallitus voi myöntää vapaajäsenyyden.

Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta.

Jäsen, joka ei ole maksanut säädettyä jäsenmaksua aikanaan, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi, kun jäsenmaksusta on lähetetty kaksi maksukehotusta ja jäsenmaksun eräpäivästä on kulunut kolme kuukautta, eikä maksua ole suoritettu kehotuksista huolimatta.

Jäseneksi haluavan pääsy jäseneksi voidaan evätä hallituksen päätöksellä
(jos 1/4 tai enemmän hallituksesta on tätä mieltä), esimerkiksi jos jäsen tahallisesti vahingoittaa yhdistystä tai sen jäseniä. Tämä koskee yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä sekä yrityksiä.

Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä (jos hallituksen jäsenistä 1/4 tai useampi on tätä mieltä), esimerkiksi jos jäsen tahallisesti vahingoittaa yhdistystä tai sen jäseniä. Tämä koskee yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä sekä yrityksiä.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti, tai rikkoo hyviä tapoja, on hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä (jos hallituksen jäsenistä 1/4 tai useampi on tätä mieltä). Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Jäsenten oikeudet

Jäsenen tärkein oikeus on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

Kannattaja-jäsenet

Yhdistyksessä voi olla myös kannattaja-jäseniä, kuten yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Kannattaja-jäsenet eivät maksa jäsenmaksua ellei toisin määrätä. Kannattaja-jäsenet eivät osallistu yhdistyksen hallituksen kokouksiin.

Kunnia-jäsenet

Yhdistyksessä voi olla myös kunnia-jäseniä, kuten yksityisiä henkilöitä. Kunnia-jäsenet eivät maksa jäsenmaksua ellei toisin määrätä. Kunnia-jäsenet eivät osallistu yhdistyksen hallituksen kokouksiin. Kunnia-jäseneksi voidaan valita ainoastaan hallituksen päätöksellä, hallituksen kokouksessa.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 2 – 8 jäsentä. Toimikausi on kalenterivuosi, paitsi ensimmäisenä toimivuotena alkaen perustamispäivästä, eli 2.2.2010 - 31.12.2010. 

Tilikausi

Tilikausi on kalenterivuosi, paitsi ensimmäisenä toimivuotena alkaen perustamispäivästä, eli 2.2.2010 - 31.12.2010.

Varsinainen kokous

Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry.:n sääntömääräisistä asioista päätetään varsinaisessa kokouksessa, joka on vuosikokous. Tämä vuosikokous järjestetään pääsääntöisesti kalenterivuoden alussa, tammi- tai helmikuussa.

Tämän lisäksi hallitus kokoontuu tarpeen mukaan yhden tai useamman kerran vuodessa. Tämän lisäksi hallitus keskustelee ja voi äänestää tärkeistä asioista sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp viestien välityksellä.

Asioiden käsittely vuosikokouksessa:

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
Tarkistetaan hallituksen esittämä toiminta- ja tilikertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.
Valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi.
Valitaan muut tarvittavat hallituksen jäsenet sekä muut toimihenkilöt. Hallituksesta ei eroteta henkilöitä, elleivät he itse halua siirtyä sivuun toimista. Henkilöt, jotka haluavat siirtyä sivuun toimista, siirtyvät sivuun kokouksen yhteydessä.
Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat jättäneet viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen käsiteltäväksi.
Päätetään kokous.
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan vaalit ja muut asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä sekä avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi suljettua äänestystä.

Kokoustapa ja -aika

Kokouskutsutapa on ilmoitus yhdistyksen lehdessä (ETFTA Newsletter), kirje, ilmoitus yhdistyksen kotisivuilla tai sähköposti. Kokouskutsu esitetään vähintään kuukausi ennen kokousta.

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Mikäli yhdistys purkautuu, luovutetaan yhdistyksen mahdolliset varat työkoira-amerikankääpiöterriereiden asiaa ajavan muun tahon haltuun, esimerkiksi SATHY ry.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen puheenjohtajalla on aina oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin. Nimenkirjoitusoikeus on myös varapuheenjohtajalla ja sihteerillä, kummallakin yksin.

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3 / 4 kannatus annetuista äänistä kokoukseen osallistuvien jäsenten kesken järjestetyssä äänestyksessä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on tullakseen hyväksytyksi saatava molemmissa kokouksissa 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

* * * * *

ETFTA ry. ohjeet ja vaatimukset hyväksytyille kasvattajille

Euroopan amerikankääpiöterrieri yhdistys ry.
(European Toy Fox Terrier Association ETFTA)

Yhdistyksen kasvattajajäsenet

Kasvattajajäsenten tulee toimia kasvatustyössään United Kennel Clubin Breeder’s Code of Ethics -ohjesääntöjen mukaisesti.

United Kennel Club, Inc. Breeder’s Code of Ethics
United Kennel Club, Inc. Kasvattajan eettiset säännöt

Tukeakseen ja edistääkseen kasvattajia, omistajia ja välittäjiä saavuttamaan korkeimmat standardit sekä kannustaakseen reiluun peliin ja yhteistyöhön UKC:n rekisteröityjen rotujen kehittämisessä ja edistämisessä, The United Kennel Club edellyttää, että kaikki kasvattajat noudattava alla olevia eettisiä sääntöjä.

Asiakirjat

Olen tutustunut UKC:n kasvattajien kennelvaatimuksiin ja noudatan niitä. Ylläpidän asianmukaisia rekisteritietoja, joita säilytän vähintään viiden vuoden ajan. Nämä tiedot sisältävät siitossopimukset, sukutaulut, kaikki tuotetut pentueet sekä kaikki myydyt koirat/pennut. Käytän UKC:n tarjoamaa ”Kasvattajan rekisteriä” ylläpitääkseni näitä tietoja. Raportoin UKC:n rekisteröintitoimistolle henkilöistä, jotka väärentävät rekisteröintejä tai tahallisesti väärentävät sukutaulun.

Jalostus

Suunnittelen jokaisen jalostuksen siten, että sen tärkeimpänä tarkoituksena on rodun kehittäminen.
Siitosuroksen ja siitosnartun valinnassa kiinnitän huomiota ruumiinrakenteeseen, temperamenttiin sekä työvaistoihin ja -taitoihin. Tarkastelen huolellisesti rotumäärityksistä ja genetiikan periaatteita.
En astuta uroksia tai narttuja ennen kuin molemmat ovat fyysisesti ja psyykkisesti kypsiä.
Ennen astutussopimuksen solmimista tarkastan sukutaulun, ruumiinrakenteen ja sopivuuden työtehtäviin sekä isän että emän puolelta pitäen mielessä rodun ihanteen. Velvollisuutenani on kieltäytyä astutuksesta, jos se ei mielestäni ole rodun kannalta suotuisaa.
Vastuullisena siitosuroksen omistajana ymmärrän, että jos kieltäydyn astutuksesta, minun tulee selittää kieltäytymisen syyt nartun omistajalle.
Uskon, että vain niitä koiria, joilla ei ole vakavia tai poissulkevia vikoja voi astuttaa. En astuta yksilöitä, joilla on vain yksi kivespussi tai laskeutumaton kivespussi enkä koiria, joilla on vihamielinen tai ujo temperamentti tai koiria, joilla on rotumäärittelyssä esiin tulleita vakavia puutteita tai poissulkevia vikoja.
Vastuullisena kasvattajana pidättäydyn astuttamasta koiraa, jolla ei ole vakavia puutteita, mutta joka siitä huolimatta jatkuvasti tuottaa sairaita pentuja.
Rohkaisen/vaadin pentujen ostajaa steriloimaan tai kastroimaan pennut, jotka eivät täytä näyttelyvaatimuksia tai joita ei tulisi astuttaa.

Terveys

Huolehdin hyvin koirieni terveydestä ja hyvinvoinnista ja takaan pentujen terveyden myyntitilanteessa.

Myynti

Pentuja myydessä olen valikoiva ja kiinnitän huomiota pentujen tuleviin kotiympäristöihin. En myy koiria tai pentuja välittäjille tai jälleenmyyjille.
Luovutan kaikki tarvittavat rekisteröintipaperit kun myyntisopimus on täydennetty ja molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet.
Koiran/pennun myyntitilanteessa annan ostajalle voimassaolevan UKC:n
rekisteröintitodistuksen, ruokavaliotiedot, rokotus- ja loistarkastustiedot sekä terveystakuun.
Pidättäydyn luovuttamasta pentuja ennen kuin ne ovat vähintään seitsemän viikkoa vanhoja tai kahdeksan viikkoa vanhoja, jos pentu kuljetetaan rahtina.

Mainostaminen

Pentuja ja koiria koskeva mainontani on sisällöltään rehellistä, perustuu tosiasioihin eikä anna valheellista kuvaa.
Pidättäydyn rohkaisemasta ostajaa koiran tai pennun astutuspotentiaalista. Uskon, että puhdasrotuisten koirien astutus vaatii tiettyä vastuullisuutta ja suhtaudun siihen vakavasti.

Näyttely- / kasvattaja-suhteet

Ymmärrän, että koiranäyttelyt ovat harrastus ja olen reilun pelin kannalla kaikissa toimissa.
Näytteilleasettajana pidättäydyn tarpeettomasta kritiikistä muiden ihmisten koiria kohtaan.
Eettisyyden nimissä sitoudun auttamaan kansalaisten kouluttamisessa ja avustamaan aloittelevia kasvattajia.

Toimeenpano

Näiden eettisten sääntöjen tarkoituksena on tarjota tavoitteita kasvattajille, näytteilleasettajille ja välittäjille. Niiden tarkoituksena ei ole toimia sääntöinä, joista voitaisiin rangaista. Kasvattajien oletetaan toimivan sivistyneellä ja vastuullisella tavalla.

 

Requirements For Breeders of UKC Registered Dogs
Vaatimukset UKC:hen rekisteröityjen koirien kasvattajille

Ruoka ja vesi

Puhdasta vettä tulee olla saatavilla kaikkina aikoina. Juoma-astiat eivät saa kaatua helposti. Koirat täytyy ruokkia vähintään kerran päivässä. Hyvä terveys vaatii tasapainoista ruokavaliota.
Ruokakupit pitää puhdistaa säännöllisesti. Ruokinta-aikoihin tulee kiinnittää tarkempaa huomiota paikoissa, joissa on monia koiria, jotta taataan, että jokainen koira saa tarvittavan ravinnon.

Tilat

Koirilla pitää olla pääsy kuivaan ja säältä suojattuun tilaan. Säiden vaikutus tilaan pitää ottaa huomioon. Tilat pitää tarkastaa säännöllisesti, jotta taataan makuupaikkojen hygieenisyys ja huomataan pennuille ja aikuisille vaaralliset esineet.

Pennutusalue

Pennutuslueen pitää olla muista koirista erillään oleva lämmin, puhdas ja tilava alue, jota pitää pystyä helposti puhdistamaan ja tarkkailemaan. Kennelin omistajan on tarjottava terveellinen penikointialue sekä pennuille että emolle turvatakseen maksimaalisen kasvun, selviytymisen, liikkumisen ja ihmisiin tutustumisen.

Eristys

Jokainen pentue pitää pitää erillään tai merkitä kunnolla. Koirat pitää aidata siten, että ne eivät pääse karkuun, mutta niin, että jokaisella on tarpeeksi tilaa liikkua. Häkkikoirilla pitää olla liikkumisalue ja niiden pitää saada tarpeeksi liikuntaa päivittäin. Kiimassa olevat nartut pitää erottaa uroksista (muista kuin astutettavasta uroksesta) koko kiiman ajaksi.

Turvallisuus ja suojaaminen

Kennelinomistajan pitää huolehtia siitä, että kennelissä olevat koirat tulevat toimeen keskenään eivätkä vahingoita toisiaan. Koiria pitää suojella vapaana olevilta eläimiltä, villieläimiltä ja pentuja ja aikuisia vahingoittavilta esineiltä. Kennelin pitää olla kunnolla aidattu.

Terveydenhoito

Rokotukset pitää antaa paikallisten lakien mukaan. Sisä- ja ulkoloisten häädöstä tulee huolehtia.
Sairastuneet koirat pitää erottaa muista kennelin asukeista. Kylvetyksestä/trimmauksesta tulee huolehtia rodun vaatimalla tavalla, jotta terveydentila pysyy hyvänä.

Totuttaminen

Päivittäiset ihmiskontaktit ovat tarpeen hyvän temperamentin takaamiseksi kaikille koirille, erityisesti pennuille.

Jätehuolto

Jätteet pitää hävittää paikallisten määräysten mukaan. Ulosteet ja virtsa pitää siivota kennelistä päivittäin. Kiinteä jäte pitää poistaa kennelin tiloista.

Rekisterin ylläpito

Jokaisella koiralla pitää olla yksilöllinen sairauskertomus. Kaikki astutukset ja niitä seuranneet pentueet pitää kirjata. Myyntitiedoista pitää ilmetä kenelle koira on myyty.
Virallinen UKC:n ”Kasvattajien rekisteri” on laadittu helpottamaan kasvattajien kirjanpitoa. Sen saa ilmaiseksi joka kerran kun pentue on rekisteröity UKC:hen. Kaikki koirat pitää voida helposti tunnistaa kennelin toiminnassa. Kennelin omistajalla pitää olla täydelliset ja ajantasaiset rekisteröintiasiakirjat kaikista UKC:hen rekisteröidyistä koirista.
Kennelin omistajan pitää toimia paikallisten kenneleitä koskevien lakien mukaan. UKC pidättää oikeuden tarkastaa kennelin milloin tahansa ja DNA-profiloida minkä tahansa koiran, jotta UKC:n rekistereiden yhdenmukaisuus säilyisi. Henkilö, joka kieltäytyy kennelinsä tarkastuksesta tai kieltäytyy suostumasta omistamansa koiran DNA-profilointiin voidaan sulkea UKC:n etujen ulkopuolelle.

TÄRKEÄÄ! Kirjoita tähän sähköpostiosoitteesi

Saat maksutta tärkeitä lisätietoja ETFTA- ja
amerikankääpiöterrieri-asioista.
 

 

© Copyright ETFTA